ورامین: 

خیابان مسجد جامع، روبه روی مسجد صاحب الزمان، خانه موبایل 

کد پستی:34543-33718     

تلفن36295900-021